புதிய ஊதிய நிர்ணய பெருக்குக்காரணி 2.57 நிர்ணயிக்கப்பட்டது எவ்வாறு???

புதிய ஊதிய நிர்ணயம் பின்வருமாறு  இருக்கும்...

1.1.2016 அன்று ஊழியர்கள் பெற்றிருந்த அடிப்படை ஊதியமும், தர
ஊதியமும் சேர்ந்தது 100%. அன்றைய தேதியில் தரப்பட்டிருந்த அகவிலைப் படி 125%.

ஊதியம் + அகவிலைப் படியின் கூட்டுத் தொகை 225%.


 ஏழாவது ஊதியக் குழு, தனது பரிந்துரையில் 14.29 சதவிகித உயர்வை வழங்கியுள்ளது.


 அதன்படி, 225 சதவிகிதத்தில் 14.29% உயர்வு என்பது 32% ஆகும்.

 அப்படியானால் 100+125+32 = 257%.

இதுதான் அனைவருக்கும் பொதுவான ஊதிய நிர்ணயமுறை.

இந்த 257 சதவிகிதம்தான் 2.57 மடங்கு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

 எனவே, 1.1.2016 அன்று பெற்றிருந்த அடிப்படை ஊதியம் + தர ஊதியத்தை 2.57 என்ற காரணியால் பெருக்கி, பெருக்கி வரும் தொகையை ரூ.100-ன் மடங்குகளில் அமைத்து, ஊதிய நிர்ணய அட்டவணை ஒன்று அமைந்துள்ளது.

 இதன்படி நிர்ணயம் செய்யப்படுவதேஉண்மை ஊதியம்என்று சொல்லப்படும் அடிப்படை ஊதியமாக இருக்கும்.


1.1.2016-க்குப் பிறகு தர ஊதியம் கிடையாது.