முதன்மை கல்வி அலுவலர் /மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் ஒத்த நிலை அலுவலர்கள் 31.05.2017 அன்று பிற்பகலில் ஓய்வு பெற உள்ளது -ஓய்வு பெற அனுமதித்தும் பொறுப்பு அலுவலர் நியமனம் செய்து ஆணையிடுதல்