நிரந்தர பணியாளர்கள், தற்காலிக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இனி வங்கியில் தான் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் !!


As per latest circular no. 14(87)/2016 dt 25/11/16 issued by Ministry of Labour & Employment all big employment shall make payments of wages to contract or permanent employees through
bank account only. Cash payments is not allowed. This rule is applicable with immediate effect without any monetary limit...