விருது வழங்குவதில் புறக்கணிப்பு -கல்வித்துறையை முற்றுகையிட முடிவு