பணிப்பதிவேட்டில் பதிவுகள் மேற்கொள்ள பொதுவான வழிகாட்டி குறிப்புகள் சார்பான பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்