தேர்வு நிலை நிறுத்தி வைப்பு போராட்ட ஆசிரியர்கள் முடிவு