இடைநிலை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்ட பி.எட் .,பட்டதாரிகளுக்கு ஊக்க ஊதியம்