7 வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசின் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.