2016 - 2017 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில், மனமொத்த மாறுதலின் போது கடைபிடிக்கவேண்டிய நடைமுறைகள் சார்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள் நாள் : 22. 07. 2016