ஏழாவது சம்பளக்கமிஷன் பரிந்துரை குறித்த DAKSHIN RAILWAY EMPLOYEES UNION-இன் கண்டன அறிக்கை. (நன்றி: விமலாவித்யா)