சென்னையில் மா.தொ.க அலுவலர்களுக்கான கூட்டம். ( ஆசிரியர்கள் வைப்பு நிதி கணக்கு முடித்தல் சார்பான )-இயக்குநர் செயல்முறைகள்