புதிய பங்களிப்பு திட்டத்தில் உள்ளோருக்கு பணிக்கொடை இருக்கு -LETTER -2