எம்.காம். மற்றும் பி.எட். முடித்தால் இடைநிலையாசிரியருக்கு ஊக்க ஊதியம் உண்டு என்பதற்கான தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட கடித நகல்