சமூக மோதலை தூண்டிய ஆசிரியர் இடமாறுதல் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

சமூக மோதலை தூண்டிய ஆசிரியர் இடமாறுதல் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு மேலும்