தனி ஊதியம் ரூ.5,000 வேண்டும் - CEO's & DEEO's கோரிக்கை

தனி ஊதியம் ரூ.5,000 வேண்டும் -CEO's & DEEO's
கோரிக்கை மேலும் ..