முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான 22.10.13,23.10.13 அன்று நடந்த சான்றிதழ் சரிபார்பில் பங்கேற்காதவர்களுக்கு TRB மற்றொரு வாய்ப்பு.

Also during the certificate verification held on 22nd and 23rd October 2013 asper the Provisional List
dated 11.10.2013. A few candidates were absent for certificate verification and some candidates who attended the certificate
verification did not produce the required certificates.Now, it is decided by the Board to give both of them another opportunity to attend the certificate verification or to produce the certificates at the venue and date mentioned below.

Date : 06.11.2013

Venue : Government Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar, Chennai


No other chance shall be given.Member Secretary