தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் 2005ன் கீழ் ஊதிய குழு 2009,இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடத்துக்காண ஊதிய விகிதம் குறித்து சில தகவல்கள் கோரியது