புதிய பென்ஷன் திட்டத்தைப் பற்றிய பாதிப்புகளை எடுத்துகாட்டுடன் சில மாவட்டங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட(RTI )கேள்வி பதில் உங்களுக்காக தரப்பட்டுள்ளது படித்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூறுங்கள்