ஒரே கல்வியாண்டில் இரு பட்டபடிப்புகளில் பயில விதிகளில் இட மில்லை (RTI -NEWS)