தற்காலிகமாக நியமனம் செய்யப்பட்ட சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணை வழங்குதல் சார்பு