ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான விடைகளை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது .

                                  PLEASE CLICK FOR PAPER II


ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான அதிகாரப்பூர்வமான தோராய விடைகளை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது,விடையில் பிழை இருந்தால் உரிய ஆவனங்களோடு 02.09.2013அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் தபால் மூலமாகவோ /வாரியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டியிலோ  வந்து சேருமாறு அனுப்ப வேண்டும் -டி.ஆர்.பி