ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான தோராய விடைகளில் தாள் 2-பகுதி I I தமிழ் (series D ல் )பிழை உரிய ஆவணங்களோடு

நன்றி-Mr .Vimalan Joseph