தமிழ் நாடு பள்ளிகல்வி சார்நிலை -மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணியாளர்கள் 1991 ஆம் ஆண்டில் பணியிழந்தோர் -உச்சநீதி மன்ற ஆணைகளின் படி பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டது-பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியில் பணிவரன் முறை சார்ந்த கருத்துக்கள் அரசுக்கு பணிந்து அனுப்பப்பட்டது -கூடுதல் விவரங்கள் கோருதல் சார்ந்து