பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு பாடத்திட்டம் உருவாக்குதல் - வரைவு பாடத்திட்டம் குறித்த பணிமனை மாவட்டந்தோறும் நடத்தி அறிக்கை ஒப்படைக்க உத்தரவு.