குரூப்–1 முதல்நிலைத்தேர்வுக்கான வினா–விடை 


click here to download Group 1 Answer key