மார்ச்-2013 தேர்விற்கு படிவம்32 , படிவம்33 , படிவம்37 , படிவம்50 ,வருகை தராதோர் அட்டை ஆகியவை தேர்வு மையங்களுக்கு அனுப்பபடமாட்டது என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு.

muR¤ nj®Î¤Jiw k©ly mYtyf§fëèUªJ kh®¢ 2013-¡Fça Ñœ¡fhQ« got§fŸ nj®Î ika§fS¡F mD¥g¥glkh£lhJ.   got«32,  got« 33,  got« 37,  got« 50  tUif juhnjh® m£il (Absentees Card) ngh‹wdt‰iw j§fŸ ika§fS¡F njitahd msé‰F kh®¢ 2013 nj®Î eilbgW« K‹dnu Ú§fŸ gÂéw¡f« brŒJbfh©L got§fis nghÂa msÎ jah® ãiyæš it¤J¡bfhŸSkhW nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ.   vGJbghU£fS« muR¤ nj®Î¤Jiw _y« mD¥g¥gl kh£lhJ v‹gJ« bjçé¡f¥gL»wJ.
                                                                     
                                                                                            அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம்