தொழிற்கல்வி விவசாய ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 19.01.2013 முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து ஆணை