கணினி பயிற்சி வகுப்பு; ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்புRelated