பள்ளி வாரியாக 10ஆம் வகுப்பு,12ஆம் வகுப்பு உண்மை தன்மை பெறா தவர்கள் படிவம் 1,2 மூலம் பூர்த்தி செய்து 2 நகலில் விண்ணப் பிக்கவும்.Related