இன்றைய JACTTO GEO கூட்ட முடிவுகள்

07.10.2017 அன்று அனைத்து மாவட்டங்களிலும் காலை நீதிமன்ற
நடவடிக்கைகள் விளக்ககூட்டம்

23.10.2017 வரை போராட்ட நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பு


24.10.2017 அன்று அடுத்த ஜேக்டோ ஜியோ கூட்டம் நடைபெறும்

Related