சமூக நீதி சிதைக்கப்படுவதை வேடிக்கை பார்க்க முடியாது - ஜாக்டோ - ஜியோ அறிக்கை.

Related