*முதலாம் பருவத்தேர்வு அட்டவணை*

🖋 18.09.2017 தமிழ்

🖋19.09.2017 ஆங்கிலம்

🖋20.09.2017 கணிதம்


🖋21.09.2017 அறிவியல்

🖋22.09.2017 சமூக அறிவியல் & சூழ்நிலையியல்

🕙 1,3,5,7 வகுப்புகள் *காலை*

🕑2,4,6,8 வகுப்புகள் *மதியத் தேர்வு*


*23.09.2017 வேலை நாள்*

Related