3ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் ஆங்கிலவழி தமிழ்வழி வகுப்புகளுக்கான கடின வார்த்தைகள் அதன் விளக்கம்.


No automatic alt text available.


No automatic alt text available.

No automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.


No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Related