2002 & 2003 நடைபெற்ற JACTO GEO போராட்டம் நடைபெற்ற நாட்கள் பணிகாலமாக மாற்றப்பட்டு போராடி சிறையில் களித்த நாட்களுக்கும் ஊதியம் பெற அரசாணை பெற்ற விபரம்.


Related