சிவில் சர்வீஸ் முதல் நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

 சிவில் சர்வீஸ் முதல் நிலை தேர்வு முடிவுகள்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. www.upsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சிவில் சரவீஸ் முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகளை அறியலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Related