பழைய ஊதியக் குழு விபரம்

மத்திய அரசு

1வது ஊதியக்குழு . 1947 முதல் ..
2வது ஊதியக்குழு -1959 முதல் .

3வது ஊதியக்குழு -1973 முதல் ..
4 வது ஊதியக்குழு -1.1.1986 முதல் ..
5 வது ஊதியக்குழு-  1.1.1996 முதல் ..
6 வது ஊதியக்குழு- 1.1.2006 முதல் ..
7 வது ஊதியக்குழு -1.1.2016 முதல் ..தமிழக அரசு ஊதியக் குழுவின் ஊதிய மாற்றம் அமலான தேதி:-

1வது ஊதியக்குழு- 1.6.1960 முதல் ...
2வது ஊதியக்குழு -2.10. 1970 முதல் ...
3வது ஊதியக்குழு -1.4.1978 முதல் ...
4வது ஊதியக்குழு- 1.10.1984 முதல் ...
5வது ஊதியக்குழு-  1. 6.1988 முதல் ...
6வது ஊதியக்குழு- 1. 1. 1996 முதல் ...
7வது ஊதியக்குழு - 1. 1. 2006 முதல் ...

8வது ஊதியக்குழு  எப்போது ???

Related