FLASH NEWS-கணினி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவாய்ப்பு?

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் 19.08.2017 அன்று  1188 சிறப்பு ஆசிரியர்
தேர்வுக்கான தேர்வு நடைபெறும் என அறிவித்துள்ளது.

1188 ஆசிரியர்களில் computer instructer பணிவாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என தெரிகிறது.

Related