ஆசிரியர்களின் உயர்கல்வி பயின்ற விவரங்களை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவில் பணிப்பதிவேட்டில் பதிய வேண்டும் .TPF Account Slip இல்லாதவர்கள் மற்றும் Missing Cridit -உடனே சரிசெய்தல் வேண்டும்-கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பிரிவு எழுத்தர் சார்பான கூட்டுபொருள் விவரம்-Related