மாநிலக் கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் -தேசிய அளவிலான யோகாஒலிம்பியாட் போட்டிகள் பள்ளி மாணவ /மாணவியருக்கு -மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் நடத்துதல் சார்ந்த செயல்முறைகள்

Related