அரசாணை (நிலை) எண்.88, பள்ளிக் கல்வி (பொ.நூ)த் துறை Dt: May 09, 2017 பள்ளிக்கல்வி-பொது நூலகம் - கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை- கன்னிமாரா பொது நூலகம் இயங்கும் நேரம் மாற்றியமைப்பதற்கு அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது

Related