25.05.2017 காலை 11.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கைக்குழு (ஜாக்டா )சார்பில் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் தலைமைச்செயலத்தில் மாண்புமிகு. கல்விஅமைச்சர் அவர்களுடன் சந்திப்பு..

Related