துறைத் தேர்வுகளில் கொண்டு வரப்படவுள்ள மாற்றங்கள் செய்யப்படவுள்ள மாற்றங்கள்:

√ கொள்குறி வகை வினாக்களும் இடம்பெறும்

√ தேர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் கொள்குறிவகை மற்றும் விரிவாக 
விடை எழுதுதல் ஆகிய இரண்டிலும் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் பெறவேண்டும்.

√ மொத்தமாக 45% என்பது தேர்ச்சிக்கு தேவை.


√ புதிய பாடத்திட்டங்களை அந்தந்த துறையே பரிந்துரைக்கலாம்.

கொள்குறிவகை வினாக்களுக்கு புத்தகத்தைப் பார்த்து எழுத 
முடியாது.

√ ஏற்கனவே Without books என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தாள்களில் மாற்றமில்லை.


√ எல்லா தாள்களுக்கும் அனுமதி நேரம் : 2 மணி 30 நிமிடங்கள்.

Related