முந்தைய தகுதித் தேர்வுகள் மூலம் நிரப்பப்படும் 1114 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள்

தமிழ்-133
ஆங்கிலம்-99
கணிதம்-80
இயற்பியல்-40
வேதியியல்-39

தாவரவியல்-60
விலங்கியல்-22
வரலாறு-213
புவியியல்-428
# பட்டியல் www.trb.tn.nic.in ல் உள்ளது

# முன்பு பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வேலையில் சேராதோர் மே-10க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

Related