உன் வாழ்வு!உன் கையில் !


40000கணினி ஆசிரியர்கள் நாம் ஒன்று சேர்ந்து சாதனை செய்வோம்.....
19/03/2017ஞாயிறு திண்டுக்கல்லில் விடியலை நோக்கிய பயணம் நிறைவு விழா .....
VGSமஹால் ..
ஒன்றுபடுவோம்
வாழ்வில் உயர...
கணினி ஆசிரியர்கள் சமுதாயத்திற்க்கு
மாற்றம் வேண்டி!
மாற்றிட வேண்டி!

வாரீ்ர் !

Related