தொடக்கக் கல்வி - 09.03.2017 பதவி உயர்வு கலந்தாய்வில் 2014ஆம் ஆண்டு அரசாணை எண்.201ன் படி தரம் உயர்த்தப்பட்ட 42 நடுநிலைப்பள்ளி த.ஆ பணியிடங்களுக்கும், 2017ஆம் ஆண்டு அரசாணை எண்.14ன் படி தரம் உயர்த்தப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு 19 தொடக்கப்பள்ளி த.ஆ பணியிடங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்பதால் அப்பணியிடங்கள் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்ப கூடாது என உத்தரவு

CLICK HERE-DEE - 09.03.2017 PROMOTION COUNSELING - ADDL. INSTRUCTIONS GIVEN TO DEEOs REG PROCRelated