ஒரே பதவியில் தொடர்ந்து 30 வருடங்கள் பணிபுரிந்தால் அவர்களுக்கு 3% Bouns Increment வழங்கப்படும் -

See in page no 6

!!!!!!!!
CLICK HERE-STAGNATION INCREMENT :FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 234, DATED: 1ST JUNE, 2009


STAGNATION INCREMENT 
*In the case of employees who have completed 30 years of continuous service in the same post, they shall be granted one bonus increment at the rate of three per cent of basic pay including
Grade pay.

 *In respect of employees who reached the maximum of the revised pay scale shall be allowed biennial increment at the rate of three per cent of basic pay including Grade pay as stagnation increment

Related